Category Details PDF
Monthly Insurance Industry Data२०८० पुस महिना :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry Data२०८० पुस महिना :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry Data२०८० मंसिर महिना :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry Data२०८० मंसिर महिना:निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-November, 2023
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०८० कार्तिक महिना सम्मको विवरण
Monthly Insurance Industry Data२०८० कार्तिक महिना :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry Data२०८० कार्तिक महिना :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क: २०८० असोज महिना
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-September, 2023
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०८० भाद्र महिना सम्मको विवरण
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry Data२०८० भाद्र महिना बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-August, 2023
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०८० साउन महिना सम्मको विवरण
Monthly Insurance Industry DataMonthly-Life-Insurance-Business-Shrawan-2080-2.pdf
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क :२०८० साउन महिना
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०८० असार महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०८० असार महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-June, 2023 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०८० जेष्ठ महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Data२०८० जेठ महिनामा बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०८० जेष्ठ महिनामा बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-May, 2023 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०८० वैशाख महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबैशाख महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबैशाख महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ चैत्र महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ चैत्र महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ चैत्र महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ फागुन महिनामा बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ फागुन महिनामा बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ माघ महिनामा: Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-February, 2023 Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ माघ महिनामा बीमा क्षेत्रको २०७९ माघ महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ माघ महिनामा बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ माघ महिनामा बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ पुष महिनासम्मको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ पुष महिनासम्मको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-January, 2023 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ पौष महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ मंसिर महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ मंसिर महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको मंसिर महिनाको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataमंसिर महिनाको बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क कार्तिक महिना Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क कार्तिक महिना Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Data२०७९ असोज महिना (Mid-October, 2022)निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-September, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ भाद्र महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-August, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ श्रावन महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-July, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ असार महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-June, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ जेष्ठ महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-May, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७९ बैशाख महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-April, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ चैत्र महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-March, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ फागुन महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry DataMonthly Insurance Business Statistics as on Mid-FEB, 2022 Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ माघ महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ पौष महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ मङ्सिर महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataजीवन बीमकको प्रदेशगत कार्यालय,कर्मचारी र अभिकर्ताहरुको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataनिर्जीवन बीमकको प्रदेशगत कार्यालय र कर्मचारीहरुको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ कात्तिक महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ असोज महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ भाद्र महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको २०७८ श्रावण महिना सम्मको विवरण Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Monthly Insurance Industry Dataबीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here
Financial Statement of Insurersबीमा क्षेत्रको २०८० साउन महिना सम्मको विवरण
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Financial Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम (Click here)
Investment Statement of Insurersपुनर्बिमा ब्यवसाय गर्ने सबै पुर्नबीमकहरुको आ.ब.२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersपुनर्बिमा ब्यवसाय गर्ने सबै पुर्नबीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersपुनर्बिमा ब्यवसाय गर्ने सबै पुर्नबीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersपुनर्बिमा ब्यवसाय गर्ने सबै पुर्नबीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersपुनर्बिमा ब्यवसाय गर्ने सबै पुर्नबीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Investment Statement of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीको सारांश (Click here)
Annual ReportsAnnual Report 2076-77
Annual ReportsAnnual Report 2075-76
Annual ReportsAnnual Report 2073-74 & 74-75
Annual ReportsAnnual Reports FY 2072-73
Annual ReportsAnnual Reports FY 2071-72
Annual ReportsAnnual Reports FY 2070-71
Annual ReportsAnnual Reports FY 2069-70
Annual ReportsAnnual Reports FY 2066-67
Business Transaction of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Business Transaction of Insurersनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको कारोबारको विवरण (Click here)
Agriculture Insurance Dataआ.ब.२०७७/०७८ को कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको तथ्याङ्क (Click here)
Agriculture Insurance Dataआ.ब.२०७७/०७८ सम्मको कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको तथ्याङ्क (Click here)
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2077/78
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2076/77
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2075/76
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2074/75
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2073/74
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2072/73
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2071/72
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2070/71
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2069/70
Bonus Rate Table of InsurersBonus Rate 2068/69
Surveyor Informationबीमा सर्भेयर इ‍जाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धी जानकारी
Surveyor Informationघ वर्ग सर्भेयरको नवीकरण विवरण २०७९
Surveyor Informationग वर्ग सर्भेयरको नवीकरण विवरण २०७९
Surveyor Informationख वर्ग सर्भेयरको नवीकरण विवरण २०७९
Surveyor Informationक वर्ग सर्भेयरको नवीकरण विवरण २०७९
COVID-19निर्देशन बारे।
COVID-19निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
COVID-19कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना (COVID-19)बीमालेख संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
COVID-19सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्ने तथा कोभिड-१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समूहको बीमा दरमा छुट गर्ने सम्बन्धमा ।
COVID-19निषेधाज्ञाको समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।
COVID-19कोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा ।
COVID-19कोरोना भाइरस (COVID-19) स%8
COVID-19कोरोना बीमालेख – Corona Insurance Policy (Ammendment Date: 2077.05.28)
COVID-19Corona Virus Insurance Policy(First Issue Date:2077.01.04)
COVID-19Presentation By Mr. Bhoj Raj Sharma, Advisor, Beema Samiti (Insurance Regulatory Authority of Nepal) 9th June 2020
Insurance Khabar Mobile App Android and IOS