Category Details PDF
Directivesसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशन, २०८१
Directivesजीवन बीमकको घातक रोग पूरक करार सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१
Directivesनिर्जीवन बीमकको घातक रोग बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१
DirectivesDigital Insurance Policy Guideline, 2024 (2081 BS)
Directivesसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८१
DirectivesGuideline Related to Actuary Appointment for Insurers, 2024 (2081 BS)
Directivesबैदैशिक रोजगार म्यादी बीमालेख निर्देशन,२०८०
Directivesबीमकको मुद्दती निक्षेपमा लगानीको एयरमार्क (Earmark) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका , २०८०
Directivesलघुबीमा(प्रथम संशोधन) निर्देशन,२०८०
Directivesजीवन बीमकको लगानी (दोस्रो संशोधन) निर्देशन, २०८०
Directivesनिर्जीवन बीमकको लगानी (पहिलो संशोधन) निर्देशन, २०८०
Directivesलघु जीवन बीमकको लगानी (पहिलो संशोधन) निर्देशन, २०८०
Directivesलघु निर्जीवन बीमकको लगानी (पहिलो संशोधन) निर्देशन, २०८०
Directivesपुनर्बीमकको लगानी (पहिलो संशोधन) निर्देशन, २०८०
Directivesसम्पत्ति बीमा निर्देशन २०८०
Directivesवीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, २०८०
Directivesबीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका,२०८०
Directives२०७९/८०,बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८०
Directivesजीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
Directivesलघुबीमा निर्देशन, 2079
Directivesबीमा मध्यस्थकर्ता (अभिकर्ता) परीक्षा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
Directivesलघु निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९
Directivesलघु जीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९
Directivesपुनर्बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९
Directivesनिर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९
Directivesजीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९
Directivesलघु बीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
Directivesबाख्रा बीमालेख जारी मिति (२०७९/०५/२८)
DirectivesInternal Audit Directive for Insurers, 2079 B.S. (Approved by the Board on 2079-02-03)
Directivesकृषि,पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका,२०७९
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ मितिः २०७९।०२।१०
Directivesबीमक दर्ता तथा व्यवसाय संचालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन समेत निर्देशिका-२०७३
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन समेत), २०७५
Directivesबीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका (प्रथम संशोधन सहित), २०७६
Directivesबीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन सहित) मार्गदर्शन, २०७४
DirectivesRisk Based Capital and Solvency Directive, 2022 (2078)
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (पहिलो संशोधन सहित ),२०७५
Directivesजलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ( मिति : २०७८/१०/०२)
Directivesबीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ (प्रथम संशोधन मिति : २०७८/०८/१६)
Directivesदुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ (जारी मिति: २०७८/०७/२९)
Directivesबीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ (जारी मिति: २०७८/०५/२९)
Directivesजीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८
Directivesपुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
Directivesसंस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
Directivesसंस्थापक शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७
Directivesकृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका,२०७७ (जारी मिति: २०७७/११/१७)
Directivesजीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
Directivesपुनर्बीमा बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
Directivesनिर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
Directivesकृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका,२०७७ (जारी मिति: २०७७/०८/१५)
Directivesकोरोना बीमालेख – Corona Insurance Policy (Ammendment Date: 2077.05.28)
Directivesजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ (परिमार्जीत मिति:२०७७/०५/०२)
Directivesकोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७(जारी मिति:२०७७/०४/२१)
Directivesदाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, पहिलो संशोधन २०७६
Directivesपुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
Directivesनिर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६(जारी मिति:२०७६/१२/०६)
Directivesबीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६(जारी मिति:२०७६/११/२१)
Directivesबीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६(जारी मिति:२०७६/११/१४)
DirectivesRISK MANAGEMENT GUIDELINES FOR INSURANCE COMPANY,2076(जारी मिति:२०७६/११/१४)
Directivesलघु बीमा निर्देशिका, २०७६(परिमार्जित मिति:२०७६/११/०८)
Directivesशाखारहित घुम्ती बीमा सेवा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७६(जारी मिति:२०७६/०८/२५)
Directivesबीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन,२०७६ (जारी मिति:२०७६/०८/२२)
Directivesजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (जारी मिति:२०७६/०५/२४)
Directivesबीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (परिमार्जित २०७६/०१/१५)
Directivesबीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५ (जारी मिति: २०७५/११/२९)
Directivesसम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ (जारी मिति: २०७५/०९/०८)
Directivesसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
Directivesलघुबीमा निर्देशिका २०७१ (परिमार्जीत २०७५/०४/२४)
Directivesबीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७४
Directivesबीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३
Directivesबैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी निर्देशन,२०७३ (जारी मिति:२०७३/१०/१२)
Directivesबाली तथा पशुधन निर्देशिका ,२०६९ (परिमार्जीत २०७३।०४।०१)
Directivesमाेटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३(जारी मिति:२०७३/०४/०१)
Directivesबीमकको आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, २०७२लङ फर्म अडिट सम्बन्धी निर्देशन,२०७२
Directivesबीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका,२०७२
Directivesबीमा समिति तालिम कार्यविधि,२०७२
Directivesलघुबीमा निर्देशिका,२०७१
Directivesनिर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)
Directivesजीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)
Directivesबैंकर्स क्षतिपूर्ति निर्देशिका
DirectivesSOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR NON LIFE INSURANCE, 2071
Directivesबीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७०
DirectivesSOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE, 2070
Directivesसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९
Directivesबाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन,२०६९
Directivesबीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९
Directivesसामान्द्रिक बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ (परिमार्जीत मिति २०६८।०३।१०)
Directivesजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन (परिमार्जीत मिति २०६७।०५।१३)
Directivesजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन (जारी मिति: २०६६।०५।०२)
Directivesमोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०६६ (लागू मिति २०६६/०५/०१)
Directivesबीमकको संस्थापक शेयर कारोबार (खरिद बिक्री) सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
Directivesबीमकको लेखा परीक्षक छनौटको आधार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
Directivesबीमकको एअरमार्क सम्बन्धी निर्देशन,२०६६
Directivesनिर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन (जारी मिति: २०६५।१०।२०)
Directivesजीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५
Directivesनिर्जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका, २०६५
Directivesजीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका,२०६५
Directivesबीमकको वेब साइट सम्बन्धि ब्यवस्था,२०६५
Directivesसामुन्द्रिक बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०६५
DirectivesREINSURANCE DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE,2065(Unofficial Translation)
DirectivesONSITE INSPECTION MANUAL (FOR INSURER),2064
Directivesगैरस्थलगत निरिक्षण म्यानुअल,२०६४
Directivesईजाजतपत्र प्राप्त सम्बन्धी निर्देशन, २०६४
DirectivesLICENSING POLICY,2064 (UNOFFICIAL TRANSLATION)
PoliciesCommercial Motor Insurance Policy
PoliciesBankers’ Indemnity Insurance Policy
PoliciesLENTIL INSURANCE POLICY (Issued date: 2080/08/13
PoliciesMicro Property Insurance Policy (Approved Date 2080/05/07)
Policiesदलहन बाली बीमालेख (जारी मिति : २०८०/०८/१३)
Policiesपन्छी बीमालेख (जारी मिति : २०८०/०८/१३)
Policiesआँप खेती बीमालेख (जारी मिति : २०८०/०८/१३)
Policiesओखर खेती बीमालेख (जारी मिति : २०८०/०८/१३)
Policiesखेलकुद बीमालेख
Policiesखाद्यान्न बाली बीमालेख २०७९।११।१८
PoliciesTimur Policy (टिम्मुर)२०७९।०८।१८
PoliciesMentha Policy(मेन्सथा खेत)२०७९।०८।१८
Policiesबीमा अभिकर्ताको आचार संहिता
PoliciesKiwi Policy (किवि खेती) 2078.11.05
PoliciesDragon Fruit Policy (ड्रागन फल खेती) 2078.11.05
PoliciesCoffee Insurance Policy (Issue Date: 2078.07.29)
Policiesकोरोना बीमालेख – Corona Insurance Policy (Ammendment Date: 2077.05.28)
PoliciesCorona Virus Insurance Policy(First Issue Date:2077.01.04)
PoliciesBanana Insurance Policy
PoliciesCattle Insurance Policy
PoliciesCardamom Insurance Policy
PoliciesFish Insurance Policy
PoliciesFruit Insurance Policy
PoliciesGinger Insurance Policy
PoliciesGoat Insurance Policy
PoliciesGrass Insurance Policy
PoliciesHoney Bee Insurance Policy (Revised)
PoliciesJunar Orange Insurance Policy
PoliciesLemon Insurance Policy
PoliciesMushroom Insurance Policy
PoliciesOrange Insurance Policy
PoliciesOstrich Insurance Policy
PoliciesPaddy Insurance Policy
PoliciesPaddy Group Insurance Policy
PoliciesPheasant (Kalij)Insurance Policy
PoliciesPotato Insurance policy
PoliciesPoultry Insurance Policy
PoliciesSeed Insurance Policy
PoliciesSugarcane Insurance Policy
PoliciesTea Insurance Policy
PoliciesTurmeric Insurance Policy
PoliciesVegetable Insurance Policy
PoliciesVegetable Insurance Policy (Production based)
PoliciesWeather Index Policy
PoliciesBankers’ Indemnity Insurance Policy
PoliciesBusiness Motor Insurance Policy
PoliciesFire Insurance policy
PoliciesGroup Accident Insurance Policy
PoliciesHealth Micro Insurance Policy
PoliciesHousehold Micro Insurance Policy
PoliciesJournalist Accident Insurance policy
PoliciesMicro Endowment Health Life Insurance Policy
PoliciesMicro Term Life Bond Insurance Policy
PoliciesMotor Cycle Insurance Policy
PoliciesPersonal Accident Insurance Policy
PoliciesYouth and SME Insurance Policy
Policiesकोरोना बीमालेख – Corona Insurance Policy (Ammendment Date: 2077.05.28)
PoliciesCorona Virus Insurance Policy(First Issue Date:2077.01.04)
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको नामावली (२०८०/०९/०१ देखि २०८०-०९-०३)
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको नामावली (२०८०/०८/२९ देखि २०८०-०८-३०)
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको नामावली (२०८०/०८/१३ देखि २०८०-०८-१५)
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुकोनामावली(२०८०/०८/१० देखि २०८०-०८-१२)
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरुको नामावली (२०८०-०८-०४ देखि २०८०-०८-०८)
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थिहरुको नामावली (२०८०-०७-१७ देखि २०८०-०७-२४)
Agents/Surveyors Relatedजीवन बीमा अभिकर्ता परीक्षाको नमुना प्रश्‍नपत्र
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ताको परीक्षाको USER Manual
Agents/Surveyors Relatedजीवन बीमा अभिकर्ता परीक्षाको नमुना प्रश्‍नपत्र
Agents/Surveyors Relatedजीवन बीमा अभिकर्ताको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
Agents/Surveyors Relatedजीवन बीमा अभिकर्ताको परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम
Agents/Surveyors Relatedअभिकर्ता/सर्भेयरसंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरु
Agents/Surveyors RelatedLegal Provision Related to Agents/Surveyors
Agents/Surveyors Relatedबीमा सर्भेयरको आचार संहिता
Agents/Surveyors Relatedबीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२
Circularsगाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी
Circularsपरिपत्र
Circularsकृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका २०७९
Circularsबीमालेखको जोखिमाङ्कन तथा दावी भूक्तानी प्रक्रियामा प्रचलित कानून तथा निर्देशन
Circularsबाख्रा-बीमालेख-२०७९.५.३१_final.pdf
Circularsपरिपत्र ११, बाख्रा बीमालेख संशोधन गरिएको बारे
Circularsपरिपत्र १२
Circularsपरिपत्र १३
Circularsपरिपत्र १४, AML-CFT-circular.pdf
Circularsआ.व. २०७८ /०७९, परिपत्र १५, जारी मिति: २०७९/०९/०१ –For nonlife Insurer
Circularsनिर्देशन बारे।
Circularsनिर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
Circularsकोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना (COVID-19)बीमालेख संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
Circularsसम्पत्ति बीमा अन्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्ने तथा कोभिड-१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समूहको बीमा दरमा छुट गर्ने सम्बन्धमा ।
Circularsबाख्रा-बीमालेख-२०७९.५.३१_final.pdf
Circularsनिषेधाज्ञाको समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।
Circularsकोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा ।
Circularsकोरोना भाइरस (COVID-19) स%8
Insurance ActInsurance Act,2079 (2022)
Insurance ActInsurance Act, 1992 (English)
Insurance ActInsurance Act, 1992 (Nepali)
Risk Based CapitalRisk Based Capital - ORSA Toolkit पत्र
Risk Based CapitalRisk Based Capital - ORSA Toolkit
AML/CFTसम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ Click here
AML/CFTसम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ Click here
AML/CFTसम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० Click here
AML/CFTवित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी सीमा कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np) Click here
AML/CFTवित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी शंकास्कापद कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np) Click here
AML/CFTUN Security Council Sanction List (Source: www.moha.gov.np) Click here
AML/CFTप्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची – Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations No. 1 of 2012 Click here
AML/CFTML/TF National Risk Assessment Report 2020 (Sanitized Version) Click here
Compliation of DecisionsCompilation of Decisions (निर्णय संग्रह भाग- १)
Compliation of DecisionsCompilation of Decisions (निर्णय संग्रह-भाग २)
Insurance Board BylawsBeema Samiti Employee Bylaw, 2068
Insurance Board BylawsBeema Samiti Purchase Bylaw, 2067
Insurance Board BylawsBeema Samiti Financial Bylaw, 2067
Insurance RegulationInsurance Regulation, 1993 (Nepali)
Insurance RegulationInsurance Regulation, 1993 (English)
Insurance RegulationInsurance Regulation, 1993 (Nepali- Amendment Date:2070/01/30)
Insurance Khabar Mobile App Android and IOS